Genom att digitalisera och integrera de fyra domänerna Gods, Fordon, Affärsprocesser och Infrastruktur kan transportsystemen uppgraderas. Nya affärs- och driftsmodeller blir möjliga. Stora effektiviseringar och optimeringar blir möjliga.

För att digitaliseringen skall få full effekt behövs alla fyra domänerna. Problemet är att det inte finns en enskild aktör som kontrollerar alla fyra. En, två och i sällsynta fall även tre domäner går att hantera inom ramen för ett enskilt företag, men ingen klarar fyra. Det finns för många inblandade intressenter helt enkelt.

Det är därför det är så viktigt med standardisering. Att använda gemensamma, standardiserade gränssnitt för kommunikation mellan system och domäner är både en förutsättning och en självklarhet. Läs mer i introduktionen här.

Fordonet är den sista analoga utposten i transportbranschen. Det är där all krånglig information skall hanteras, produceras, tolkas och kombineras. Och det är där som gränssnittet mellan den analoga och den digitala världen blir som mest påtagligt.

När fordonet kopplas upp skapas stora möjligheter. Läs mer i del 2, här.

Digitaliseringen av godset består främst i att på olika sätt identifiera försändelser så att dessa kan kopplas till en databas där ytterligare data finns som till exempel möjliggör en effektivare hantering. Genom att ge varje försändelse en virtuell kopia – en ”avatar” – som kan manipuleras och hanteras av ett informationssystem är det inte bara den enskilda transporten som kan effektiviseras. En ökad upplösning av informationen i till exempel en godsterminal skulle medföra att man kände till de individuella behoven av varje försändelse. Det tumregelbaserade systemet bygger ju på att alla försändelser behandlas exakt lika. I ett individualiserat system blir det möjligt att söka optimala lösningar baserade på en mängd olika faktorer såsom verkliga tidsfönster, verkliga dimensioner och verkliga egenskaper. Och grupperar man en stor mängd försändelser av denna typ skulle alltså hela systemets effektivitet kunna ökas.

Läs mer i del 3, här.

Digitala affärsprocesser är en nödvändighet för att kunna möta dagens och morgondagens behov. Organisationen måste ställa om från transaktionshantering till avvikelsehantering. Istället för att hantera varje uppdrag individuellt som tidigare vill man att systemet skall sköta jobbet.

Och som en konsekvens av att godset och fordonen digitaliseras har man också möjlighet till mycket avancerade beslutsstödsystem. Ruttoptimeringar, analys av affärsmodeller och visualiseringar. Läs mer i del 4 här.

Det finns idag ett stort informationsflöde riktat från infrastrukturen till trafikanterna. Vägskyltar, trafikregler, vägmarkeringar, trafikinformation via radio etc.


Bild: Transportstyrelsen

Detta informationsflöde håller nu på att inte bara digitaliseras utan också bli dubbelriktat. Fordon börjar kommunicera med infrastrukturen på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Läs mer i del 5, här.

Series Navigation<< Uppkopplad infrastruktur – digitalisering del 5
0