Varje månad publicerar Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet. Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för mars månad som skickades ut den 1/4.

För den som är ny läsare av denna omvärldsspaning kan nedanstående vara värt att känna till:

 • Den tas primärt fram för Trafikverket och avser vår omvärld. Detta innebär att nyheter etc som har Trafikverket i centrum inte tas upp. Exempel kan vara den Nationella planen som nu är på remiss. För sådana nyheter hänvisas istället till www.trafikverket.se
 • Den upplyser om händelser i vår omvärld utan att ta ställning –  det innebär alltså på intet sätt att Trafikverket tar ställning i något avseende i och med detta utskick
 • Marknadsnyheter tas med i viss mån. Det finns emellertid många mer frekventa nyhetsbrev/källor som den intresserade kan följa på området.  Ett exempel är www.transportnet.se
 • Även om spaningen försöker täcka såväl gods- som passagerartransporter finns det en medveten tyngdpunkt på godsfrågor.
 • Spaningen finns tillgänglig på trafikverkets hemsida www.trafikverket.se men också här på Logistikfokus.
 • Det står dig fritt att sprida spaningen vidare – helst vill jag dock att intresserade mottagare mailar mig för att sättas upp som direktmottagare.
 • Tips och inspel från läsekretsen är dock alltid värdefullt och inspirerande (även om jag förstås tar mig friheten att avgöra om tipset ska tas upp i spaningen).

Regering och Riksdag

Propositioner, skrivelser etc

I debatten

Från forskningen

Omvärld –Nationellt

Systemnivån

Kollektivtrafik och cykel

Sjöfart

Järnväg

Väg

EU

EU-kommissionen (KOM)

 • EU:s miljöministrar har för första gången diskuterat för första gången ramverket för klimat- och energipolitiken. Ramverket gäller för perioden 2020-2030. Sverige stödde förslaget att utsläppen ska minska med 40 procent till 2030 men vill höja ambitionsnivån ytterligare.
 • Kommissionen har utsett 11 koordinatorer för sina stomnätskorridorer. De ska bland annat ta fram arbetsplan för korridoren, se till att planen implementeras, skapa ett korridorforum. För den korridor som berör Sverige är Pat Cox koordinator.
 • KOM har uppdaterat sin handbok för beräknande av externa kostnader för transporter. Handboken tar också upp infrastrukturkostnader som tidigare fanns i annat dokument.
 • Närmare införandet av 112 e-Call som innebär ökad möjlighet för snabb hjälp vid vägolyckor
 • KOM har beslutat inriktningen, och beloppet 12 miljarder euros, för den kommande ansökningsomgången 1 september för det Transeuropeiska nätverket.
 • KOMs nyhetsbrev om trafiksäkerhetsarbete.
 • KOM drar Italien inför rätta för undermåligt agerande inom ”railway passenger rights” och Österrike för järnvägssäkerhetsfråga.
 • Hållbar urban mobilitet i Rivas Vaciamadrid (Spanien) and Ljubljana (Slovenien) prisas.

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

Omvärld – Internationellt

Danmark

Finland

Frankrike

Kina

Nederländerna

Nigeria

Norge

Ryssland

Tyskland

UK

USA

Series Navigation<< Omvärldsspaning december 2013Omvärldsspaning februari 2014 >>
0