Varje månad publicerar Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet. Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för första halvan av mars månad 2015 som skickades ut den 3/6.

För den som är ny läsare av denna omvärldsspaning kan nedanstående vara värt att känna till:

 • Den tas primärt fram för Trafikverket och avser vår omvärld. Detta innebär att nyheter etc som har Trafikverket i centrum inte tas upp. Exempel kan vara den Nationella planen som nu är på remiss. För sådana nyheter hänvisas istället till www.trafikverket.se
 • Den upplyser om händelser i vår omvärld utan att ta ställning –  det innebär alltså på intet sätt att Trafikverket tar ställning i något avseende i och med detta utskick
 • Marknadsnyheter tas med i viss mån. Det finns emellertid många mer frekventa nyhetsbrev/källor som den intresserade kan följa på området.  Ett exempel är www.transportnet.se
 • Även om spaningen försöker täcka såväl gods- som passagerartransporter finns det en medveten tyngdpunkt på godsfrågor.
 • Spaningen finns tillgänglig på trafikverkets hemsida www.trafikverket.se men också här på Logistikfokus.
 • Det står dig fritt att sprida spaningen vidare – helst vill jag dock att intresserade mottagare mailar mig för att sättas upp som direktmottagare.
 • Tips och inspel från läsekretsen är dock alltid värdefullt och inspirerande (även om jag förstås tar mig friheten att avgöra om tipset ska tas upp i spaningen).

Förresten, missa inte intervjun med mig i Logistikpodden!

Regering och Riksdag

Övrigt regering, riksdag och departement

Omvärld –Nationellt

I debatten

Från forskningen

Systemnivån

Sjöfart

Spårväg

Luftfart

Väg                      

EU

EU kommissionen (KOM)

 • Arbetsplanerna för de 10 TEN-T stomnätskorridorerna är beslutade. Dessutom har arbetsplanen för ERTMS antagits, under ledning av Karel Vink
 • EU hoppas på nya snabbare 5G-nät
 • Junkers investeringsfond godkänd. Medel tas från TEN T och Horisont 2020
 • Kommissionen tar Tyskland till domstolen på grund av dålig flygplatssäkerhetskontroll
 • Kommissionen har presenterat sin budget för 2016, fokus på jobb, tillväxt, migration och globalt engagemang.
 • Lyssna på Kommissionär Violeta Bulcs visioner för EU:s transporter (video)
 • Kommissionens 16 initiativ för en digital inre marknad
 • Luxemburg förbereder det kommande EU ordförandeskapet som startar 1 juli
 • Kommissionen finansierar pilotprojekt om mobilitet och transport
 • Ny studie om avgifter i det gemensamma luftrummet

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

Omvärld – Internationellt

Systemnivån

Sjöfart

Luftfart

Väg

Danmark

Finland

Frankrike

Indonesien

 • Planer på STORsatsning: 35 nya hamnar med fokus på inrikestrafik

Kina

Norge

Polen

Saudiarabien

Spanien

UK

USA

Series Navigation<< Omvärldsspaning April 2015
1