Varje månad publicerar Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet. Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för september månad 2014 som skickades ut den 3/10.

För den som är ny läsare av denna omvärldsspaning kan nedanstående vara värt att känna till:

  • Den tas primärt fram för Trafikverket och avser vår omvärld. Detta innebär att nyheter etc som har Trafikverket i centrum inte tas upp. Exempel kan vara den Nationella planen som nu är på remiss. För sådana nyheter hänvisas istället till www.trafikverket.se
  • Den upplyser om händelser i vår omvärld utan att ta ställning –  det innebär alltså på intet sätt att Trafikverket tar ställning i något avseende i och med detta utskick
  • Marknadsnyheter tas med i viss mån. Det finns emellertid många mer frekventa nyhetsbrev/källor som den intresserade kan följa på området.  Ett exempel är www.transportnet.se
  • Även om spaningen försöker täcka såväl gods- som passagerartransporter finns det en medveten tyngdpunkt på godsfrågor.
  • Spaningen finns tillgänglig på trafikverkets hemsida www.trafikverket.se men också här på Logistikfokus.
  • Det står dig fritt att sprida spaningen vidare – helst vill jag dock att intresserade mottagare mailar mig för att sättas upp som direktmottagare.
  • Tips och inspel från läsekretsen är dock alltid värdefullt och inspirerande (även om jag förstås tar mig friheten att avgöra om tipset ska tas upp i spaningen).

Regering och Riksdag

Lagrådsremisser, propositioner, skrivelser och regeringsbeslut

Utredningsdirektiv/Uppdrag

Utredningar/Sou/Ds/Rapporter

Omvärld –Nationellt

I debatten

Från forskningen

Systemnivån

Sjöfart

Järnväg

Luftfart

Väg

EU

EU kommissionen (KOM)

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

  • Rådet har beslutat EU:s budget för 2015. Utgifter och intäkter har reducerats i förhållande till Kommissionens förslag. Kvar är nu ett godkännande i parlamentet.
  • Cecilia Malmström utfrågad och godkänd som EU:s nya handelskommissionär. Mer om processen här
  • Makroregionala strategier och toppmötesförberedelser var på agendan för möte i allmänna rådet den 29 september

Omvärld – Internationellt

Systemnivån

Sjöfart

Projektnytt

Järnväg

Luftfart

Väg

Australien

Danmark

Dubai

Finland

Frankrike

Italien

Kanada

Kina

Mexico

Nederländerna

Norge

Tyskland

UK

USA

 

Series Navigation<< Omvärldsspaning juli-augusti 2014Omvärldsspaning oktober 2014 >>
0