Ur ett globalt makroperspektiv utgör CO2-utsläppen från fossila bränslen världens största miljöproblem. Vägtransporter är den största orsaken till den globala uppvärmningen och kommer att vara så de närmaste 50 åren, enligt NASA. Ur ett företagsperspektiv, de globala problemen till trots, är både kostnaderna för och utsläppen från fossila bränslen inom vägtransporter, ett litet problem som ges låg prioritet.

Diskrepansen mellan globalt och lokalt perspektiv är avgrundsdjup och förklaras främst av två orsaker:

  1. För godstransporter är bränslekostnaden stor men eftersom det är köparen av frakten som står för kostnaden och inte transportören (den part som äger processen) blir energieffektiviseringar inte prioriterat.
  2. Fordonsägare och transportköpare lägger idag fokus på alternativa bränslen och bränslesnålare fordon, men själva processen, hur fordonen hanteras får liten uppmärksamhet.

Oavsett orsakerna körs fortfarande en lastbil på ett sådant sätt att 15-20% onödig bränsleförbrukning skapas. Om bränslekostnaden hade varit ett prioriterat problem skulle naturligtvis inte ett sådant stort slöseri fortfarande förekomma.

Detta är varken hållbart eller moraliskt försvarbart och gör inte branschen något åt problemet, kommer EU att göra det åt branschen. Det blir alltid sämre om andra bestämmer framtiden än om man själv tar tag i sina egna problem.

Det räcker inte längre att köpa nya lastbilar som miljöåtgärd. De åkerier som vill behålla och nyrekrytera personal, måste erbjuda sina chaufförer en möjlighet att göra något konkret för miljön – att köra för en renare värld!

0