Ihållande högtryck bland svenska tredjepartslogistiker leder till nyrekryteringar.

TPL-index för oktober 2010 steg med 5,38 indexenheter jämfört med senaste mätningen i april. Ökningen kan framförallt härledas till att fortsatt god omsättningsutveckling leder till en ökad vilja att nyanställa, men även att fler tredjepartslogistiker uppger att antal kunduppdrag har ökat. Bland de tillfrågade företagen svarar nära 50 % att antalet anställda har ökat i den egna verksamheten under den senaste sexmånadersperioden, medan 1 av 10 svarar att personalstyrkan har minskat. På samma fråga i april uppgav endast 20 % att nyanställningar skett under den senaste perioden och hela 70 % att antalet anställda varit oförändrat. Omsättningsutvecklingen är närmast identiskt med mätningen i april, då 6 av 10 av de tillfrågade tredjepartslogistikleverantörerna svarar att omsättningen har ökat medan 1 av 10 hävdar en minskning.   

Warehouse #HDR #photog by mescon, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  mescon 

Optimismen inför framtiden tyder på en ihållande uppgång även till våren. Precis som i april spår fler än 7 av 10 tredjepartslogistikleverantörer en positiv omsättningsutveckling för den kommande sexmånadersperioden. Endast 7 % tror på en minskning samtidigt som 17 % förutspår att omsättningen kommer vara konstant.

Även om mätresultat saknas för perioden innan senaste lågkonjunkturen kan utfallet av oktobermätningen ändå tolkas som en bekräftelse på att tredjepartslogistikbranschen inte bara återhämtat sig utan även tilltagit jämfört med tidigare. Glädjande också att ökade intäkter och fler kunduppdrag spiller av sig på sysselsättningen i branschen. 

0