Utan information är det svårt att planera kapacitet, och det leder till att det finns konstant överkapacitet för att kunna möta en varierande efterfrågan på transporter. Forskning har visat att med god tillgång till samt utbyte av information kan de olika aktörer och intressenter i transportvärlden mötas och tillsammans skapa bättre förutsättningar för transporter och logistikverksamhet.

Intelligenta transportsystem (ITS) är ett begrepp som används flitigt av många, ofta i samband med exempelvis väginformationssystem som uppdaterar sig själva efter rådande förutsättningar. Ett exempel är skyltar som uppdaterar hastighetsbegränsningar efter trafiksituationen, när olyckor inträffat eller för att visa vägen till stora evenemang.

Men det finns också en annan aspekt av begreppet och den innefattar det som rör godstransporter på diverse sätt. Det handlar framförallt om informationssystem och teknik som möjliggör realtidsövervakning av transporter, dynamisk ruttplanering, beslutsstöd på lokal nivå och andra informationsintensiva typer av godsspecifika tjänster och lösningar.

I 2002 skrev två forskare om hur det dåvarande läget var när det kom till integration av system och teknik och förhållningssätt som kunde underlätta för transportindustrin och därigenom öka effektiviteten och minska miljöpåverkan. Deras viktigaste poäng var att det redan då fanns goda förutsättningar för att anamma ett mer integrerat förhållningssätt för att kunna dra nytta av de fördelar som diverse teknik och informationssystem kunde möjliggöra.

Nu är det 2011 och nio år senare. Hur har det gått egentligen? Tekniken ytterligare förfinad och onekligen mogen för att användas ute i verkligheten, men trots det är det relativt få omfattande satsningar som görs. Brist på standardisering inom teknik och informationsutbyte fortsätter att orsaka problem, och det är på hög tid att ta nästa steg och försöka ena industrin om en standard och förhållningssätt. Alla skulle bli vinnare på sikt!

0