Att i ett inland där befolkningen minskar kunna hitta lösningar som bibehåller och helst ökar servicenivån är en svår ekvation att lösa. Här gäller det att ha ett nytänk i varuförsörjningen till och från inlandskommunerna. Dagens traditionella logistiklösningar medför stor miljöpåverkan samt kommer att bli kostsamma i framtiden. Detta leder till att produkterna blir allt dyrare för konsumenterna.

För att hitta logistiklösningar för framtiden gäller det att så långt det är möjligt att optimera transportarbetet, dvs öka fyllnadsgraden och på så sätt minska trafikarbetet. P.O. Arnäs beskriver detta i sin film Transportekvationen. I arbetet med ett nytänkt är det viktigt att se på de flöden som idag finns in till och ut från glesbygderna. Ofta är utredningar som gör mer koncentrerade på att beskriva inflödet medan utflödet ofta glöms bort. Det är dock samordningen mellan in och utflöden som kan skapa en dynamik och på sikt en optimera transportarbetet.

Beskriver vi flödet av gods till och från exempelvis Västerbottens inland så går det mesta över terminaler eller noder ute vid kusten. Med Botniabanan och satsningen i Umeå Hamn så kommer Umeå att bli en allt viktigare knutpunkt för gods till och från inlandet. Inlandskommunerna har idag en förkärlek till att prata om terminaler. Alla vill ha sin egen terminal som i sig inte löser något av logistikproblemen. En terminalhantering kommer bara fördyra transporten och skapa onödiga ledtider. På sin höjd kan ett antal spridningspunkter behövas där godset direktlastas från bil till bil. Detta gäller även debatten om antalet flygplatser där en samordning mellan kommunerna måste komma till stånd.

En ökat samverkan mellan kommuner och företag inom regionen är nödvändig för att nå ett mål om en förbättrad servicenivå på landsbygden. Idag upphandlar kommunerna varor och produkter fritt levererat till exempelvis daghem, skolor, institutioner, mm och likadant gör företagen. Detta leder till ett ökat trafikarbete som i sin tur motverkar en optimering av transportarbetet. Detta leder till att vi får en massa halvlastade bilar som kör runt i inlandet eller att konsumenterna får vänta på varorna tills det är ekonomisk försvarbart att köra. Det nuvarande systemet motverkar även ambitionerna att minska miljöpåverkan.

Skulle kommuner och företag i inlandet beställa sina varor och produkter fritt levererat till exempelvis en terminal i Umeå så skulle en optimering av transportarbetet förenklas avsevärt. Varorna lastas varje natt från terminalen och levereras under dagen till hela inlandet. På detta sätt kan en lönsam linjetrafik skapas för leverans av varor ut till landsbygden samt ut från densamma. Detta skulle öka möjligheten för lokala producenter och företag att komma ut på marknaden såväl inom området som till övriga delar av landet.

0