Vi kan konstatera fakta – betydande mängder diesel stjäls. Före sommaren 2012 var dieselstölder fortfarande ett ickeproblem i det stora flertalets ögon. Problemet var i behov av en ordentlig kartläggning. Våren 2012 skrevs en kandidatuppsats, Dieselstölder i transportbranschen, skriven vid Handelshögskolan i Göteborg i samverkan med Polismyndigheten och Sveriges Åkeriföretag inom ramen för EU-projektet Prevention of Cargo Crime, av Holtsung & Johannesson. Uppsatsen skulle kartläggas dieselstöldernas omfattning och drabbade näringsgrenar skulle belysas. Hur mycket stjäls?

Den internationella handeln är beroende av transporter, såväl inom ett land som med omvärlden. Transporter kan därför ses som en integrerad del av, och en förutsättning för Sveriges näringsliv. Det finna flertalet olika risker och problem förknippande med både handel och transport, ett av dessa hot är dieselstölder.

Problemets karaktär

Kandidatuppsatsen angriper problemet genom att först gå igenom alla anmälningar till polisen under 2011. Detta syftade till att kartlägga och kategorisera de verksamhetsgrenar som drabbas. Dessa kategorier är: transportnäringen, maskinentreprenörer och fasta anläggningar (samt övriga brott samlade i kategorin övriga). Från transportnäringen stals det 760 000 liter diesel under år 2011. Av de anmälda brotten riktades 31 % emot denna näring. Maskinentreprenörerna drabbades av stölder om sammanlagt 518 000 liter och drabbas av 28 % av de anmälda tillgreppen. Till övrigt-kategorin, vilket för det mesta rör sig om smitningar från tankningar, inbrott et cetera, knöts 26 % av de anmälda brotten och den synliga summan stulen diesel uppgick till 174 000 liter. Sist men inte minst stals det från fasta anläggningstankar 3 148 000 liter diesel. 15 % av de anmälda brotten riktades mot denna kategori. Sett enbart till Polismyndigheternas register och isolerat till en verksamhetsgren framstår inte problemet som särskilt betydande. Det är visserligen inte ett ickeproblem, men heller inget stort problem. Mängden diesel som stjäls från fasta anläggningar är betydligt större än för övriga kategorier, men i övrigt är mängden relativt jämt fördelad mellan de olika kategorierna. Varför sägs det då inom transportbranschen och bland maskinentreprenörer att detta är ett problem? Finns det ett större problem än det som kan ses i Polismyndigheternas register?

Attityder och mörkertal

För att klarlägga mörkertalet inom anmälningarna så genomför författarna till kandidatuppsatsen en enkätunderökning bland medlemmar i Sveriges Åkeriföretag. Den samlade bilden från enkätundersökningen är att närmast samtliga anser att det finns en överhängande risk för att diesel stjäls. Dieselstölder är således ett problem för branschen. Det upplevde åtminstone merparten av de tillfrågade. Dieselstölderna är också ett problem som upplevs öka. Detta finns det visserligen inget belägg för i Polismyndigheternas register, av den enkla anledningen att det bara gjorts en undersökning, det finns alltså inga historiska data att jämföra med. Men eftersom en större del av de tillfrågade anser att dieselstölderna ökar, vill vi hålla denna möjlighet för trolig.

Benägenheten att anmäla dieselstölder är låg, en betydande andel väljer att inte anmäla dieselstölder. Varför det är så anser uppsatsen att vi bara kan spekulera om. En anledning kan vara att det helt enkel inte är mödan värt att anmäla en mindre stöld. Dessvärre innebär det att mörkertalet inom dieselstölder är förmodligen stort.

Genom enkätundersökningen kunde mörkertalet för åkerinäringen beräknas till 2 500 000 liter diesel. Mörkertalet är alltså mer än tre gånger så stort som det synliga problemet för åkerinäringen.

Slutkommentar

När det mörkertalet adderas till det synliga problemet blir summan 7 100 000 liter diesel stulen under år 2011. Översatt i direkta kostnader blir det en totalförlust på minst 106 500 000 SEK (dieselkostnad ungefär 15 sek/liter). Vad man också måste ha i åtanke är, att denna summa utgör ett tröskelvärde: problemet beräknas vara så här stort, men bör vara större, om övriga kategoriers mörkertal läggs till. Transporter är en nödvändig del av handel och där transporter sker, begås också brott riktade mot transporter. En ökande handel och därmed ökat transportarbete medför också ett ökat antal brott riktade mot transporter.

Det finns en risk för att diesel stjäls, vilket sprider ett obehag i branschen. Försäljningen av den stulna dieseln skulle kunna få en snedvridning av konkurrensen mellan seriösa och oseriösa aktörer som följd. Detta är naturligtvis omöjligt att belägga men en sak står emellertid utom rimligt tvivel: Dieselstölder har inga positiva effekter på transportnäringen.

Källa: Holtsung & Johannesson (2012), ”Dieselstölder i transportbranschen – Risken, dess fördelning och hantering”. Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Series Navigation<< Kostnaden för transportstölder i SverigeDieselstölder – hur hanteras de? >>
0