Ett av de stora problemen med transportrelaterad brottslighet är tillförlitligheten i officiell statistik. Detta beror till stor del på att det saknas en bra insamling av statistik. Utan att gå närmare in på detta problem i detalj så kan vem som helst förstå att om vi inte kan få fram tillförlitlig statistik för antalet brott osv. blir det ännu svårare när någon skall försöka förklara vad stölderna kostar samhället och företagen. Det bästa i detta fall är att säga att vi helt enkelt inte vet vad kostnaden är, men eftersom kostnaden också blir ett mått på hur stort problemet är behövs det helt enkelt några siffror på detta. Jag skall nu försöka gå igenom två försök till att beskriva kostnaden.


Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  sunface13 

Den vanligaste siffran på europa-nivå är 8,2 miljarder Euro. Denna siffra kommer från rapporten” Organised theft of commercial vehicles and their loads in the european union” från 2007, vilken är utgiven av ”Directorate General Internal Policies of the Union”. Tillförlitligheten i den siffran är inte större än att de i rapporten skriver att siffran är den lägre gränsen, alltså är kostnaden större än 8,2 miljarder Euro. Detta lilla tillägg medför dock inga hinder när de i rapporten slår fast att kostnaden för stölder per transport är 6,72 Euro (ungefär 70 kronor), vilket är en oroväckande exakt siffra. Denna kostnad motsvarar ungefär (grovt räknat) vad det kostar att köra en lastbil 1 mil.

Ett svenskt försök utfördes av tre studenter (Maria Gustafsson, Marcus Lindh, Monika Szczesniak) vid Handelshögskolan i Göteborg under våren 2009. De utgår ifrån faktiska polisrapporter i sin analys vilket är en klar förbättring från tidigare försök (under förutsättning att polisen har tagit emot och försett anmälan med rätt brottskod), totalt 940 polisanmälningar. Utifrån dessa har studenterna försök att få fram så riktiga uppgifter som möjligt om direkta och indirekta kostnader kopplade till varje anmälan, dessutom har de även försökt att uppskatta mörkertalet i statistiken. Efter detta så räknades kostnaden per brott upp med antalet anmälda brott av den typen i Sverige under 2008. Detta gav att den direkta kostnaden var 462 miljoner kr medan den indirekta var 584 miljoner kr, alltså en totalkostnad på ungefär 1 miljard kr. Detta beror på att medeltotalkostnaden per brott är ungefär 68000 kr där största enskilda kostnadsbärare är försäkring (~30000kr) och sedan följer åkeri (~15000kr) och varuägare (~11000kr).

Siffran på 1 miljard för ungefärlig totalkostnad för transportstölder i Sverige går även att räkna fram på andra sätt med andra statistikgrunder och andra rimliga antaganden. Det är därför rimligt att prata om att kostnaden är ungefär runt 1 miljard men om detta sägs skall det även påpekas att osäkerheten är stor.

Referenser:

European Parliament’s Committee on Transport and Tourism (2007) Organised theft of commercial vehicles and their loads in the European union. European Parliament, Brussels

Gustafsson, Lindh och Szczesniak (2009) Godsstölder – En helhetsbild över totalkostnaderna för direkt berörda aktörer på transportmarknaden. Handelshögskolan Göteborgs

Series NavigationDieselstölder – ett åkarnas gissel >>
0