EU’s reaktion mot cabotageverksamheten i allmänhet och de låga chaufförslönerna i synnerhet lät inte vänta på sig. En dryg vecka efter det uppmärksammade reportaget i Uppdrag granskning har nu EU-kommissionen, efter en snabbutredning, beslutat att vidta kraftfulla åtgärder.

Alla befintliga europavägar (de som börjar på E, till exempel E4, E6, E18, E20) är från och med idag europeiskt territorium. Detta betyder att alla som kör på en av dessa vägar i juridisk mening befinner sig på internationell mark. En chaufför som kör på dessa vägar omfattas därför av internationella regelverk (kraftigt reviderade för att passa nuvarande situation). Som EU-medborgare, snarare än medborgare i en enskild stat, har chauffören helt andra villkor. Lönen beskattas till exempel inte av något enskilt land utan av EU centralt. För att detta ska bli administrativt möjligt har EU inrättat en ny myndighet, DG PEOPLE, vars syfte blir att fördela löner till alla de miljontals EU-medborgare som faller under Internationaliseringsdirektivet. Tanken är att den som vill anställa en EU-medborgare (vilket måste ske om transporten skall ske på en europaväg) helt enkelt betalar in lönen till DG PEOPLE. DG PEOPLE drar av nödvändiga skatter (för närvarande 52%) och betalar sedan ut återstående belopp till den enskilde personen. Själva handläggningstiden är kritisk och det finns ett uttalat mål att tiden från uppdrag till utbetalning skall ligga under EU-snittet. I dagsläget har de, med hjälp av ”modern IT-teknik”, lyckats över förväntan och meddelar stolt att de ligger på tider som ”för det mesta är väsentligt kortare än 12 månader”.

En viktig knäckfråga blir hanteringen av förarnas trafik utanför europavägnätet. Eftersom de rent juridiskt passerar en nationsgräns varje gång de kör av eller på en av EU:s vägar måste inrapporteringar ske som ger DG PEOPLE möjlighet att styra lönedebiteringar etc. För företagen bedöms detta bli positivt eftersom de nu endast behöver administrera delar av deras anställdas löner. Det enda som enligt uppgift kommer att behövas är ”ett IT-tekniskt hjälpmedel i form av en speciell data som sitter i fordonet och som håller koll på vilket land fordonet befinner sig i via GPS” (enligt DG PEOPLE, förstudie). Dessa IT-system väntas snart finnas på marknaden – redan under andra halvan av 2014, beroende på huruvida certifiering av tre andra EU-organ löper enligt plan. Rapporteringen fram tills dess kommer att ske via en speciell blankett som kan laddas ner från DG PEOPLEs hemsida.

Finansieringsfrågan har debatterats intensivt. Det som nu är beslutat är att europavägarna skall finansieras av EU med hjälp av riktade pengar. Ett vägavgiftsystem väntas introduceras redan inom några veckor. Detta kommer att baseras på tre parametrar: en in- och utfartsavgift (€2), en kilometeravgift (€1) samt en tilläggsavgift per km för varje axel överstigande 2 (€1).

”Vi gillar enkla lösningar”, säger en talesperson för DG PEOPLE. ”Vi tror inte på krångliga avgiftssystem och vi är övertygade om att detta kommer att fungera smidigt.”

En snabb överslagsberäkning gör gällande att de nya avgifterna kommer att överstiga chaufförens lönekostnad med 70%, något som DG PEOPLE inte finner anmärkningsvärt:

”Bra service kostar. Det är dags för Europa att inse att man måste betala för att kunna skapa värde, helt enkelt.”, säger en anonym talesperson på DG PEOPLE.

En sak är säker, transportköparna kommer att få betala betydligt mer för sina transporter från och med nu.

Logistikfokus kommer noga att följa denna utveckling i framtiden.

0