Varje månad publicerar Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet. Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för första halvan av februari månad 2015 som skickades ut den 4/3.

För den som är ny läsare av denna omvärldsspaning kan nedanstående vara värt att känna till:

  • Den tas primärt fram för Trafikverket och avser vår omvärld. Detta innebär att nyheter etc som har Trafikverket i centrum inte tas upp. Exempel kan vara den Nationella planen som nu är på remiss. För sådana nyheter hänvisas istället till www.trafikverket.se
  • Den upplyser om händelser i vår omvärld utan att ta ställning –  det innebär alltså på intet sätt att Trafikverket tar ställning i något avseende i och med detta utskick
  • Marknadsnyheter tas med i viss mån. Det finns emellertid många mer frekventa nyhetsbrev/källor som den intresserade kan följa på området.  Ett exempel är www.transportnet.se
  • Även om spaningen försöker täcka såväl gods- som passagerartransporter finns det en medveten tyngdpunkt på godsfrågor.
  • Spaningen finns tillgänglig på trafikverkets hemsida www.trafikverket.se men också här på Logistikfokus.
  • Det står dig fritt att sprida spaningen vidare – helst vill jag dock att intresserade mottagare mailar mig för att sättas upp som direktmottagare.
  • Tips och inspel från läsekretsen är dock alltid värdefullt och inspirerande (även om jag förstås tar mig friheten att avgöra om tipset ska tas upp i spaningen).

Regering och Riksdag

Lagrådsremisser, propositioner, skrivelser och regeringsbeslut

Utredningar/Sou/Ds/Rapporter

Övrigt regering, riksdag och departement

Omvärld –Nationellt

I debatten

Från forskningen

Systemnivån

Sjöfart

Spårväg

Luftfart

Väg

EU

EU kommissionen (KOM)

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

  • Parlamentet har röstat för gränsöverskridande uppföljning av trafikreglerna i alla EU-medlemsstater

Omvärld – Internationellt

Systemnivån

Sjöfart

Luftfart

Spårbundet

Väg

Danmark

Finland

Frankrike

Indien

Japan

Kina

Nederländerna

Nicaragua

Norge

Panama

Ryssland

Schweiz

Singapore

Tyskland

UK

USA

Series Navigation<< Omvärldsspaning januari 2015Omvärldsspaning April 2015 >>
0