Varje månad publicerar Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet. Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för första halvan av januari månad 2015 som skickades ut den 2/2.

För den som är ny läsare av denna omvärldsspaning kan nedanstående vara värt att känna till:

 • Den tas primärt fram för Trafikverket och avser vår omvärld. Detta innebär att nyheter etc som har Trafikverket i centrum inte tas upp. Exempel kan vara den Nationella planen som nu är på remiss. För sådana nyheter hänvisas istället till www.trafikverket.se
 • Den upplyser om händelser i vår omvärld utan att ta ställning –  det innebär alltså på intet sätt att Trafikverket tar ställning i något avseende i och med detta utskick
 • Marknadsnyheter tas med i viss mån. Det finns emellertid många mer frekventa nyhetsbrev/källor som den intresserade kan följa på området.  Ett exempel är www.transportnet.se
 • Även om spaningen försöker täcka såväl gods- som passagerartransporter finns det en medveten tyngdpunkt på godsfrågor.
 • Spaningen finns tillgänglig på trafikverkets hemsida www.trafikverket.se men också här på Logistikfokus.
 • Det står dig fritt att sprida spaningen vidare – helst vill jag dock att intresserade mottagare mailar mig för att sättas upp som direktmottagare.
 • Tips och inspel från läsekretsen är dock alltid värdefullt och inspirerande (även om jag förstås tar mig friheten att avgöra om tipset ska tas upp i spaningen).

Regering och Riksdag

Lagrådsremisser, propositioner, skrivelser och regeringsbeslut

Utredningar/Sou/Ds/Rapporter

Övrigt regering, riksdag och departement

Omvärld –Nationellt

I debatten

Från forskningen

Systemnivån

Sjöfart

Spårväg

Luftfart

 • Sverigeflyg och Malmö Aviation skapar ett nytt bolag med Bromma som nav.
 • LFV och Saab samverkar inom RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems). Världsunik film visar hur flygplan kan starta och landa från flygplatser med ROT (Remotely Operated Tower). Mer här.

Väg

EU

EU kommissionen (KOM)

 • Kommissionen antar nya regler för ITS
 • Kommissionen har identifierat investeringsbehoven i det Transeuropeiska nätverket
 • Transportkommissionär Bulc har träffat de 20 största hamnarna i Europa om framtida hamnpolitiken
 • En av kommissionär Bulc’s prioriteringar är trafiksäkerhet på vägar
 • EU satsar 1 miljon euro på elbilsprojekt i södra Sverige, Danmark och norra Tyskland.
 • Kommissionen just nu utreder ett gemensamt EU-system för kilometerskatter
 • KOM föreslår att 80 förslag till beslut ska dras tillbaka/ändras – bl a revision av energiskattedirektivet.
 • KOMs nyhetsbrev om trafiksäkerhet tar bl a upp att Violeta Bulc prioriterar området

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

Omvärld – Internationellt

Systemnivån

Sjöfart

Spårbundet

Luftfart

Väg

Danmark

Finland

Grekland

Indien

Japan

Kina

Malta

Nederländerna

Norge

Ryssland

Tyskland

UK

USA

Series Navigation<< Omvärldsspaning december 2014Omvärldsspaning februari 2015 >>
0