Varje månad publicerar Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet. Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för maj månad som skickades ut den 2/6.

För den som är ny läsare av denna omvärldsspaning kan nedanstående vara värt att känna till:

 • Den tas primärt fram för Trafikverket och avser vår omvärld. Detta innebär att nyheter etc som har Trafikverket i centrum inte tas upp. Exempel kan vara den Nationella planen som nu är på remiss. För sådana nyheter hänvisas istället till www.trafikverket.se
 • Den upplyser om händelser i vår omvärld utan att ta ställning –  det innebär alltså på intet sätt att Trafikverket tar ställning i något avseende i och med detta utskick
 • Marknadsnyheter tas med i viss mån. Det finns emellertid många mer frekventa nyhetsbrev/källor som den intresserade kan följa på området.  Ett exempel är www.transportnet.se
 • Även om spaningen försöker täcka såväl gods- som passagerartransporter finns det en medveten tyngdpunkt på godsfrågor.
 • Spaningen finns tillgänglig på trafikverkets hemsida www.trafikverket.se men också här på Logistikfokus.
 • Det står dig fritt att sprida spaningen vidare – helst vill jag dock att intresserade mottagare mailar mig för att sättas upp som direktmottagare.
 • Tips och inspel från läsekretsen är dock alltid värdefullt och inspirerande (även om jag förstås tar mig friheten att avgöra om tipset ska tas upp i spaningen).

Regering och Riksdag

Lagrådsremisser, propositioner, skrivelser och regeringsbeslut

Utredningsdirektiv/Uppdrag

Utredningar/Sou/Ds/Rapporter

Betänkanden, riksdagsbeslut m.m

I debatten

Från forskningen

Omvärld –Nationellt

Systemnivån

Sjöfart

Järnväg

 • Nyhetsbrev från Green Cargo finns här.

Luftfart

Väg

EU

 • Ett Europeiskt Fredsinstitut har skapats – baseras i Bryssel. Det är fristående från EU:s institutioner och ska bidra till EU:s globala fredsarbete.
 • Statistik över Europas vägar för 2013 finns nu tillgänglig.
 • Eurostat: EU28s handelsunderskott mot Japan minskade till 2,5 mdr euro i 2013.
 • Eurobarometer-undersökning: Tilltro och optimismen stiger bland medborgarna inom EU.
 • CO2 utsläppen inom EU28 uppskattas ha minskat med 2.5% mellan 2013 och 2012
 • Miljömål för lätta lastbilar (vans) nåddes fyra år före deadline. Tyder mer på ovasst mål än miljömässig framgång.
 • Undrar du hur EU:s budget kommer till nytta i din region? Här hittar du information om projekt som delfinansierats av EU.
 • EU:s informella toppmöte ägde rum den 27maj. På agendan fanns EP-valet och den kommande processen kring utnämnandet av en ny kommissionsordförande.
 • S och NL har presenterat ett initiativ som ska leda till förbättrad rörlighet på inre marknaden. Det kallas Frontrunners och syftet är att förbättra den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU.
 • EU sett som tidsmaskin : ny app visar hur Europeisk politik förändrar det dagliga livet över 35 år.

EU kommissionen (KOM)

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

 • Valet till Europaparlamentet 2014 är avgjort. Valresultat finns här. 172 miljoner européer gick till valurnorna, och i Sverige blev valdeltagandet något högre än 2009. Nu börjar en ny mandatperiod, fem år då parlamentet kommer att arbeta med frågor som rör allt från föräldraledighet till nya klimatmål. Det händer nu:
  • 4-19 juni: Ledamöterna i det nyvalda EP bildar partigrupper.
  • 1-3 juli: Det nyvalda EP sammanträder för första gången.
  • 14-17 juli: EP väljer KOMs ordförande på förslag från stats- och regeringscheferna.
  • Oktober: EP röstar preliminärt om de kan godkänna den nya KOM i dess helhet.
  • 1 november: Den nya KOM med 28 kommissionärer ska vara på plats.

Omvärld – Internationellt

Australien

Danmark

Finland

Indien

Kina

Mexico

Norge

Panama

Quatar

Tyskland

UK

USA

Vietnam

Series Navigation<< Omvärldsspaning april 2014Omvärldsspaning juni 2014 >>
0