Först kom FRA-lagen, sedan kom datalagringsdirektivet. Nu är det dags för nästa steg. I sommar börjar flera europeiska länder, däribland Sverige, att närmast i smyg införa EUs nya Godslagringsdirektiv.

Många undersökningar har visat på stora säkerhetsbrister i transportkedjornas terminaler. Bland annat har en stor holländsk studie, FLUID, visat att 99,6 % av alla godsstölder sker då godset ligger still, antingen i ett fordon (63,4%) eller på en terminal/lastyta (36,2%). Även skadegörelse sker mestadels då godset står stilla. Dessa resultat har således föranlett en uppdelning av begreppet ”in transit” i två delar. Den första delen, ”Moving In Transit” – MIT, beskriver tillståndet hos godset när det faktiskt rör på sig. Den andra delen, ”Stored In Transit” – SIT, beskriver de tillstånd där det alltså enligt forskningen är störst risk för brott.

 

En sidokommitté till den som så framgångsrikt arbetade fram datalagringsdirektivet har under de senaste två åren i hemlighet tagit fram ramverket som i förra månaden beslutades börja gälla redan i sommar. Detta ramverk har fått namnet godslagringsdirektivet och har flera likheter med sin datalagringskusin.

I korthet innebär det nya direktivet följande:

 • Alla som mot ersättning förmedlar och utför transporttjänster omfattas av direktivet
 • Allt gods som stannar på samma plats i mer än 10 sekunder klassificeras som SIT
 • Allt gods som är SIT måste dokumenteras utifrån:
  • Position (noggrannhet +/- 3 m)
  • Fullständig förteckning över samtliga personer som befinner sig inom en radie av 30 m från godset. I speciella fall räcker det med 15 m.
  • Uppgifter om varuägaren, inklusive dennes ekonomiska status (undersökningarna har visat att försäkringsbedrägerierna är omfattande)
  • Uppgifter om varorna såsom ursprung, mönsterskydd etc.
 • Inrapportering skall ske senast 30 sekunder efter det att godset uppnått SIT-status.
 • Inrapportering skall ske via fax alternativt via en webbportal som sätts upp av Europol (ett enkelt webbformulär med ”färre än 30 fält”). I framtiden kommer företag att få möjlighet att rapportera via sina egna IT-system, men eftersom en standard för data saknas har ett tvåårigt EU-projekt planerats som skall ta fram en lösning som skall gälla för alla transporter i hela Europa.

Förhoppningarna på det nya direktivet är stora i Bryssel:

”We see this new, groundbreaking, directive as the final blow against cargo crime.” säger en av kommittémedlemmarna (som vill vara anonym).

Men kritikerna menar att direktivet har arbetats fram för snabbt, och utan transparens. Till exempel ryktas det att kommittémöten har hållits på Universal Studios och hos stora elektroniktillverkare, något som i vissa ögon kan ses som otillbörlig påverkan. Just avsnittet om rapportering av ursprung och mönsterskydd tyder på att copyrightlobbyn har haft ett finger med i spelet.

För transportörerna innebär detta stora förändringar. Allt gods som av någon anledning stannar måste rapporteras.

”Vi har investerat i nya hanteringsanläggningar”, säger en terminalchef hos en av våra större speditörer. ”Ett slags rullband som flyter längs golvet och som allt ankommande gods lastas upp på. Sedan lastas det av strax innan det ska lastas på en bil. Där har vi lite kvar att göra för att klara 10-sekundersgränsen.”, erkänner han. ”Vi räknar med att investeringen skall betala sig på två-tre år i och med att vi kommer att eliminera stölder och skadegörelse.”, avslutar han med.

Även fordonstillverkarna omfattas av direktivet, då definitionen av SIT även gäller då godset ligger på fordon i trafik. Detta ställer alltså stora krav på den telematikutrustning som finns ombord, något som många inte ännu är medvetna om. Troligtvis kommer stora, kapitalstarka aktörer att gynnas av denna utveckling, medan mindre åkerier antagligen kommer att slås ut på grund av ökade kostnader.

För Sveriges del kommer direktivet att träda i kraft den 31 juni 2012.

0