Transportföretag – och då särskilt vägtransporter – målas ofta upp som miljöbovar och bakåtsträvare. Den allmänna uppfattningen verkar vara ganska delad (i alla fall i min lilla enkät).

Runt 30% av de tillfrågade betraktade transportföretag som något negativt och bakåtsträvande:

Jag tror att det finns många vanföreställningar om dagens transportföretag och om deras klimat- och hållbarhetsarbete. Därför är det dags för en liten, liten lektion i ämnet Transporter och miljö.

En liten, liten lektion i ämnet Transporter och miljö

Transporter påverkar miljön, inget snack om saken. Precis som jordbruk, bilbyggande, energiproducerande, googlande (!) och i princip alla andra verksamheter som moderna samhällen behöver.

För att förklara miljöpåverkan från transporter vill jag dela upp verksamheten i två olika delar. Den första delen är trafikarbete.

Trafikarbete mäts i fordonskilometer, dvs hur lång sträcka ett fordon har färdats. Om en lastbil kör 100 km förbrukas en viss mängd bränsle, det tar en viss tid och fordonet kör en viss sträcka. Fordonet har förflyttat sig från A till B och därmed uträttat ett trafikarbete på 100 fordonskilometer.

Den andra delen är transportarbete. Detta är den nytta fordonet producerar. Transportarbete mäts ofta i tonkilometer (tkm). Om 1 ton gods förflyttas 1 km har sålunda fordonet producerat 1 tkm. Om vår bil  kör 100 km och transporterar 2 ton gods produceras alltså 100 * 2 = 200 tkm.

Om vi låter två bilar köra ett ton var mellan A och B produceras fortfarande bara 200 tonkm (2 ton gods förflyttas 100 km). Däremot blir trafikarbetet naturligtvis dubbelt eftersom två fordon vardera kör 100 km.

Energianvändning – och därmed miljöpåverkan – har inget (eller väldigt lite) med transportarbetet att göra. Däremot är det utförda trafikarbetet av största betydelse. Detsamma gäller för övrigt nästan alla andra kostnader som transportföretaget har.

Intäkterna, däremot, är ofta baserade på den producerade nyttan – dvs antalet tonkilometer. Kunden betalar enligt en taxa som är baserad på godsets vikt samt avståndet mellan A och B.

Så, för att sammanfatta den med en mening: Trafikarbete genererar kostnader, transportarbete genererar intäkter.

Det finns därför en stark, naturlig drivkraft inom transportnäringen mot att minska mängden utfört trafikarbete (kostnader, miljöpåverkan) samtidigt som man ökar mängden utfört transportarbete (intäkter).

Hur kan man då göra detta? Det finns fyra sätt att minska miljöpåverkan från transporter:

  • Förbruka mindre bränsle, dvs minska kostnaden per körd kilometer
  • Använd fordonen effektivare, dvs öka fyllnadsgraden/utnyttjandegraden. Man producerar alltså fler tonkm per fordonskm.
  • Använd alternativa energikällor. Ett helt eget område som avhandlas här.
  • Öka framkomlighet, dvs säkerställ att infrastrukturen inte tvingar fram dåliga lösningar. Trafikstockningar, flaskhalsar etc.

Det räcker inte att jobba med en eller två av dessa. Alla fyra måste hanteras (även om den sista punkten ligger på samhällsnivå och inte kan påverkas särskilt mycket av transportföretag).

Vad gör transportföretag idag?

Allt eftersom bränslepriserna stiger tvingas transportföretag till högre och högre kostnader för trafikarbete – samtidigt som kunderna vill betala samma eller mindre för transportarbetet. För att få lönsamhet krävs alltså att transportföretagen sänker (eller i alla fall bibehåller) sina kostnader för det utförda transportarbetet. De måste alltså producera mindre trafikarbete – dvs färre fordonskm.

Jag säger det en gång till: För att kunna driva en lönsam transportverksamhet krävs det alltså att mängden trafikarbete hålls till ett minimum.

Konkret innebär detta att:

  • Ingen har råd att köra ”för skojs skull”. Bränslekostnaden är den näst största kostnaden för ett åkeri (efter personal). Tredje största kostnaden är fordonet.
  • Ingen har råd att förbruka mer bränsle än nödvändigt.
  • Ingen har råd att transportera luft som man inte får betalt för.

För transportföretag är lönsamhet = miljö helt enkelt. Därför kan man bli lite förvånad när man ser förslag som syftar till att göra transporter mindre effektiva. Till exempel där längden på fordon begränsas.

En annan aspekt av problemet är naturligtvis också kundkrav som inte möjliggör effektivitet. Men det förtjänar ett alldeles eget inlägg…

Series Navigation<< Transportmyt 3: AlternativbränslemytenTransportmyter – en slags sammanfattning >>
0