Att godstransporter är nödvändiga är nog de flesta överens om – utan varor till butiker i staden, eller externa köpcentra, så skulle dessa områden inte vara mycket att tala om. Men, transporter är billiga och ökar i högre takt än mängden produkter som transporteras!

Hur många funderar egentligen över hela transportkedjan när de köper eller säljer en produkt? Det transporteras mycket gods på vår infrastruktur, inte minst på våra vägar. På järnvägen är kapaciteten inte så hög som den skulle behöva vara. Många effektiviseringar skulle kunna göras kring transportkedjor, såväl för att minska miljöpåverkan som kostnader, särskilt när det gäller den allra sista biten som ofta sker i och kring våra städer. Trafikverket fastslår i en under våren publicerad rapport om infrastrukturens kapacitet att man i första hand bör överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och valet av transportsätt, i enlighet med den fyrstegsprincip som där presenteras. Detta anser jag bör gälla inte bara när det gäller planering av infrastrukturen. Det kan även tillämpas genom hela kedjan då man som företag ska planera inköp av varor, transport av egen produktion eller när man som kund ska köpa en vara som ska transporteras till slutdestination såsom hemmet. Att skapa en effektiv logistik handlar långt ifrån bara om att förbättra infrastrukturen, det handlar i en väldigt hög grad om att tänka om och att optimera de transporter som redan finns.

Logistik handlar om att kontrollera materialflöden på ett så effektivt, serviceinriktat och resurssnålt sätt som möjligt. Men, det som är optimalt ur en parts synvinkel är inte nödvändigtvis optimalt ur en annan. Därför är det viktigt med kommunikation och samarbete över aktörsgränser. I min forskning fokuserar jag på hur myndigheter kan och bör inkludera gods i trafik- och transportplaneringen och där har det visat sig, förutom att kunskapen kring godstransporter hos lokala myndigheter är relativt låg, att ett brett aktörssamarbete kan vara mycket effektivt när det gäller att förstå varandras problem och möjligheter, såväl som att förbättra förutsättningarna för transportörerna att kunna utföra sina uppdrag så optimalt som möjligt. Ett vanligt förekommande problem när det gäller godstransportfrågan är att samtliga parter förväntar sig att någon annan ska ta initiativet och att ”det löser sig självt eftersom det är affärsdrivet”; men gör det verkligen det om man ser till helheten?

Att hitta förutsättningar för att effektivt kunna utnyttja den infrastruktur som finns är nödvändigt för att närma sig ett hållbart transportsystem. Nya lösningar för stadsdistribution, att för långväga transporter hitta alternativa transportsätt, ett så effektivt utnyttjade av fordon som möjligt eller att för den delen helt eller delvis undvika en transport. Men, för den sakens skulle inte glömma att se till godsets beskaffenhet – vad som är lämpligt för en sak är inte nödvändigtvis lämpligt för en annan. Miljöfrågan och hållbarhetsdiskussioner blir mer och mer aktuella och förhoppningsvis kommer kraven på såväl produkter som transporter av desamma att öka från både samhället i stort och från enskilda kunder, vilket gör att fler och fler både kan och måste bli medvetna om frågan i en högre utsträckning. Att se över och effektivisera transportkedjan kan vara ett bra sätt för ett företag att minska sina miljökostnader. Men, i dagsläget är detta oftast bara ord i en miljöstrategi eller en policy från företag och den aktiva processen kring att se över sina transportkedjor ur ett miljöperspektiv blir alltför sällan verklighet. Minst kostnad vinner i det kortsiktiga perspektivet, men hur blir det om vi sätter in förutsättningarna i ett längre perspektiv och väger in mjuka parametrar samt internaliserar de i dagsläget externa kostnaderna?

Kommunikation om vilka möjligheter som finns, kunskapsuppbyggande (och statistik) kring miljö och transporter samt identifiering och samarbete med de aktörer som kan påverka, eller påverkas av, transportkedjor blir nödvändigt för att hitta en balans i infrastrukturen och skapa ett hållbart transportsystem. Men, det räcker inte – ord måste bli verklighet!

(En kortare version av texten ovan är tidigare publicerad i Smart Medias publikation ”Effektiv Logistik”)

0